Archive for 2010

Pengobatan penyakit gula/diabetes

6 November 2010

untuk pengobatan penyakit gula(diabetes)baik penyakit gula basah(kalo luka ngak sembuh2)dan penyakit gula kering(seperti penyakit asma tapi ciri badan nya kurus kering gitu,kulit nya menghitam).

1.batang bunga kamboja 2.bunga kamboja 3.akar kamboja. seluruh bahan di ambil secukup nya dan di rebus semua nya,air na di minum tiga kali sehari,pagi bangun tidur, siang hari dan malam mau tidur di lakukan selama 7 hari dan tdak boleh memakan nasi..kalo mau makan hanya di perbolehkan selama 7hari trsbt hanya dengan kentang tok..dengan cara masak harus di rebus juga kentang nya dan minum teh pahit 3 gelas dalam sehari(terserah waktu minum nya).

pantangannya yaitu mentimun yg ngak di perbolehkan di makan selama pengobatan,itu khusus buat penyakit gula akut yg saya dapati juga dengan share sama orang tua2 di kampung..semoga bermanfaat.

jangan lupa berdo’a INSYA ALLAH..SEMBUH

by, Pemalu

bkuali@ymail.com

Iklan

KEUTAMAAN DZIKIR DAN KALIMAH TAUHID II

6 November 2010

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Ra;uluilah saw bersabda : “Sesungguhnya Allah mempunyai malaikat yang mondar mandir di jalan mencari ahli dzikir. Apabila mereka mendapat kaum yang sedang berdzikir kepada Allah mereka memanggil-manggil : “Marilah kepada keperluanmu”.

Beliau bersabda : “Malaikat itu mengitari dengan sayap mereka ke langit dunia. Beliau bersabda : Tuhan mereka berfirman pada hal Dia lebih mengetahui tentang mereka : “Apakah yang diucapkan oleh para hambaKu?”. Beliau bersabda : Malaikat menjawab : “Mereka sedang me Maha Sucikan Mu, me Maha Besarkan Mu, memujiMu dan me Maha Muliakan Mu”. Tuhan berfirman : “Apakah mereka melihat Ku?”. Beliau bersabda : “Mereka menjawab : “Tidak, demi Allah mereka tidak melihatMu”. Beliau bersabda : “Tuhan berfirman : “Bagaimana seandainya mereka melihatKu?”. Beliau bersabda : “Mereka menjawab: “Seandainya mereka melihatMu, niscaya mereka lebih beribadah kepadaMu, lebih memuliakan, lebih memuji dan lebih mensucikanMu”. Beliau bersabda : Tuhan berfirman : “Apakah yang mereka pinta kepadaKu?”. Beliau bersabda : “Mereka meminta surga kepada Mu”. Beliau bersabda : “Mereka menjawab : “Apakah mereka melihatnya?” Beliau bersabda : Malaikat menjawab : “Tidak, demi Allah mereka tidak melihatnya”. Tuhan berfirman : “Bagaimanakah seandainya mereka melihatnya ?”. Beliau bersabda : “Mereka menjawab : “Seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih loba terhadapnya, lebih meminta dan lebih gemar terhadapnya”. Tuhan berfirman : “Terhadap apa mereka berlindung ?”. Beliau bersabda : Malaikat menjawab : “Dari neraka”. Beliau bersabda : Tuhan berfirman: “Apakah mereka melihatnya ?”. Beliau bersabda : “Mereka menjawab : “Tidak, demi Allah wahai Tuhan, mereka tidak melihatnya”. Beliau bersabda : Tuhan berfirman : “Bagaimanakah seandainya mereka melihatnya ?”. Beliau bersabda” : Mereka menjawab : “Seandainya mereka melihatnya, niscaya mereka lebih sangat lari dan sangat takut”. Beliau bersabda : “Tuhan berfirman : “Aku persaksikan kepadamu bahwa Aku telah mengampuni mereka”. Beliau bersabda : “Salah satu malaikat berkata: “Diantara mereka ada Fulan yang bukan dari golongan mereka. Kedatanganya hanya karena ada keperluan”. Tuhan berfirman : “Mereka teman-teman duduk, dimana orang yang duduk bersama mereka tidak celaka”. (HR. Bukhari)

by, angker ludiarto

angkerludiarto@gmail.com

KEUTAMAAN DZIKIR DAN KALIMAH TAUHID

6 November 2010

Dari Abu Ishaq dari Al Agharr Abu Muslim bahwasanya ia menyaksikan Abu Hurairah dan Abu Said Al Khudri ra., bahwasanya kedua orang itu menyaksikan Rasulullah bersabda : “Apabila hamba mengucapkan :

‘LAA ILAAHA ILLALLAAH WALLAHU AKBAR ” (Tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar).

Beliau bersabda : Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : “Benarlah hambaKu, tidak ada Tuhan selain Aku, dan Akulah Allah Maha Besar”.

Apabila hamba mengucapkan :

‘LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAH” (Tiada Tuhan selain Allah sendiri).

Dia berfirman : “Benarlah hambaKu, tiada Tuhan selain Aku sendiri”.

Apabila hamba mengucapkan :

‘LAA ILAAHA ILLALLAAH WAHDAHU LAA SYA­RIIKA LAH ” (Tiada Tuhan selain Allah, sendirian tiada sekutu bagiNya).

Dia berfirman : “Benarlah hamba-Ku, tiada Tuhan selain Aku, dan tidak ada sekutu bagiKu”.

Apabila hamba mengucapkan :

‘LAA ILAAHA ILLALLAAHLAHUL MULKU WALA­HUL HAMDU”

(Tiada Tuhan selain Allah, bagiNya kerajaan itu, dan bagiNya segala puji).

Dia berfirman : Benarlah hambaKu, tiada Tuhan selain Aku, bagiKu kerajaan itu dan bagiKu segala puji”. Apabila hamba mengucapkan :

‘LAA ILAAHA ILLALLAAH WALAA HAULA WALAA QUWWATA ILLAA BILLAAH”

(Tiada Tuhan selain Allah, dan tiada daya dan kekuatan melainkan pertolongan Allah)

Dia berfirman : “Tiada Tuhan selain Aku, dan tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Ku”.

Abu Ishaq berkata : Kemudian Al Agharr mengatakan sesuatu yang tidak saya pahami. Ia Berkata : Lalu saya bertanya kepada Abu Ja’far : “Apakah yang ia ucapkan ?”. Ia berkata : “Barang siapa yang pada waktu menjelang mati mengucapkan kalimat-kalimat itu maka ia tidak tersentuh neraka”. (Hadits ditakhrij oleh Ibnu Majah).

by, angker ludiarto

angkerludiarto@gmail.com

Tiga orang yang dicintai oleh Allah

6 November 2010

Dari Abu Dzar ra. dari Nabi saw, beliau bersabda : Tiga orang yang dicintai oleh Allah Maha Muliia dan Maha Besar, yaitu : Seseorang yang mendatangi suatu kaum, ia minta kepada mereka dengan nama Allah, dan ia tidak minta karena kekerabatan antara dia dan mereka, namun mereka mencegahnya, lalu ada seseorang yang mengiringinya; dia memberinya secara rahasia, yang hanya diketahui oleh Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Besar dan orang yang diberinya. Dan suatu kaum vang berjalan di malam hari sehingga ketika ia lebih senang tidur dari pada apa yang sedang mereka jalankan, mereka singgah dan meletakkan kepala mereka, lalu di antara mereka ada seorang yang bangun untuk merendahkan diri kepada-Ku dan membaca ayat-ayatKu. Dan seseorang yang berada di daslam pasukan, mereka bertemu musuh lalu mereka berbalik ke belakang namun ia maju lagi sehingga ia terbunuh atau mendapat kemenangan”. (Hadits ditakhrij oleh An Nasa’i)

by, angker ludiarto

angkerludiarto@gmail.com

YANG DIHARAP HANYA SYAFA’AT DARI RASULULLAH SAW

6 November 2010

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Orang-orang berkata : “Wahai Rasulullah, apakah kami melihat Tuhan kami pada hari Qiyamat ?” Beliau bersabda : “Apakah kamu saling memadharatkan dalam melihat matahari yang tidak berawan ?”. Mereka menjawab : “Tidak, wahai Rasulullah”. Rasulullah bersabda . “Apakah kamu saling memadharatkan dalam melihat bulan pada malam purnama yang tidak berawan ?”. Mereka menjawab : “Tidak, wahai Rasulullah”. Beliau bersabda : “Maka sesungguhnya demikian itulah kamu melihat Tuhan pada hari Qiamat. Allah mengumpulkan manusia, lalu Tuhan berfirman : “Barang siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah” Orang vang menyembah matahari, ia mengikutinva (matahari itu) dan orang yang menyembah berhala-berhala ia mengikuti berhala-berhala itu, yang masih tinggal adalah umat ini dan didalamnya ada orang-orang munafik. Lalu Allah mendatangi mereka dalam bentuk yang tidak mereka kenal, Allah berfirman : “Akulah Tuhanmu”, maka mereka berkata : “Aku berlindung kepada Allah dari kamu, inilah tempat kami, sehingga Tuhan kami datang kepada kami, apabila Tuhan kami mendatangi kami niscaya kami akan mengetahui Nya”. Maka Allah mendatangi mereka dalam bentuk yang mereka kenal, lalu Allah berfirman : “Akulah Tuhanmu”. Mereka berkata: “Engkau Tuhan kami.” Kemudian mereka mengikuti Nya, dan dipasanglah jembatan Jahannam. Rasulullah saw. bersabda : “Aku adalah orang yang pertama melewati, dan do’a-do’a para Rasul saat itu adalah : “Wahai Allah selamatkanlah, selamatkanlah”. Padanya ada penyambar seperti duri pohon Sa’dan, tidakkah kamu melihat duri-duri pohon Sa’dan ?” Mereka menjawab : “Ya, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda : ‘Duri-duri itu seperti duri-duri pohon Sa’dan, hanya saja kadar besarnya yang mengetahui hanya Allah. Neraka itu menyambar manusia karena perbuatan mereka, diantara mereka ada yang dihancurkan karena perbuatannva, dan diantara mereka ada vang dicincang, kemudian selamat, sehingga apabila Allah telah selesai dalam memutusi hamba-hambaNya dan berkehendak untuk mengeluarkan mereka dari neraka, maka Dia mengeluarkan, yaitu orang­orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka Allah memerintahkan Malaikat untuk mengeluarkan mereka, para Malaikat mengetahui mereka dengan tanda bekas sujud, karena Allah mengharamkan neraka memakan bekas-bekas sujud dari anak Adam. Para Malaikat mengeluarkan mereka dalarn keadaan telah hangus, lalu ditumpahkan air pada mereka yang disebut air hidup, maka mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian pada tanah yang dibawa oleh banjir, dan tinggallah seorang lelaki yang menghadapkan wajahnya ke neraka, sambil berkata : “Wahai Tuhan, bau neraka telah menghancurkan saya dan nyalanva telah membakar saya, maka palingkanlah muka saya dari neraka”. Dia senantiasa berdo’a kepada Allah, kemudian Allah berfirman : “Jika saya memberi barangkali kamu akan minta padaku akan yang lain”, maka dia menjawab : “Tidak, demi kemuliaanMu, saya tidak minta yang lain”, lalu Tuhan memalingkan mukanya dari neraka, kemudian sesudah itu ia berkata : “Wahai Tuhan, dekatkanlah saya ke pintu sorga” Maka Tuhan berfirman : “Bukankah kamu telah yakin, bahwa kamu tidak akan minta kepadaKu akan selainnya?, celaka kamu wahai anak Adam, alangkah khianatnya kamu”, namun dia senantiasa berdo’a, lalu Tuhan berfirman : “Jika Aku memberimu, barangkali kami minta kepadaKu akan yang lain.” Maka dia berkata : “Tidak,” demi kemuliaan Mu saya tidak minta yang lain kepadaMu”, dia memberikan janji-janji kepada Allah untuk tidak minta vang lain lagi, maka Allah mendekatkannva ke pintu sorga. Ketika ia melihat apa yang ada didalamnya, ia diam sesuai yang dikehendaki Allah untuk diam, kemudian dia berkata : “Tuhan, masukkanlah saya ke sorga”. Lalu Allah berfirman : “Bukankah kamu telah yakin bahwa kamu tidak minta kepadaku akan vang kamu telah yakin bahwa kamu tidak minta kepadaku akan yang lain ? Celaka kamu wahai anak Adam, alangkah khianatnya kamu”, maka dia berkata : “Wahai Tuhan, janganlah Engkau jadikan saya hamba Mu yang paling celaka”. Ia senantiasa berdo’a sehingga Allah tertawa, maka ketika Allah tertawa karenanya, Allah memberikan izin kepadanya untuk masuk sorga. Ketika ia masuk sorga, dikatakan kepadanya : “Bercita-citalah demikian “, maka iapun bercita-cita, kemudian dikatakan kepadanya : “Bercita-citalah demikian, maka dia bercita-cita sehingga cita-citanya habis, lalu dikatakan kepadanya. : “Ini untukmu dan bersama itu kamu mendapat lagi sesuatu yang sama”. Abu Hurairah ra. berkata : “Orang lelaki itulah yang paling akhir masuk sorga”. Abu Said Al Khudri duduk bersama Abu Hurairah ra, tidak merubah haditsnya sedikitpun sehingga sampai kepada perkataannya : “Ini untukmu dan bersama itu kamu mendapat lagi sesuatu yang sama”. Abu Said berkata : “Sava mendengar Rasulullah saw bersabda : “Ini untukmu dan sepuluh kali hal yang seperti itu”. Abu Hurairah berkata : “Saya hafal : “Bersama itu kamu mendapat lagi sesuatu yang sama”. (HR. Bukhari).

Dari Anas Ibnu Malik ra. bahwasanya Nabi saw. bersabda : “Pada hari Qiamat Allah mengumpulkan orang-orang mu’min demikian, lalu mereka berkata : “Seandainya kita mohon syafa’at kepada Tuhan kita, sehingga Dia memberi kelonggaran kepada kita ditempat kita ini”, maka mereka datang kepada Adam, kemudian berkata : “Wahai Adam, tidakkah engkau melihat manusia ? Allah telah menjadikan Engkau dengan tangan-Nya, dan menyuruh para malaikatNya untuk sujud kepada Engkau, Allah telah menganjurkan nama-nama segala sesuatu kepada Engkau, maka mohonkanlah syafa’at bagi kami kepada Tuhan kita, sehingga Tuhan memberi kelonggaran terhadap kami di tempat kami ini”. Maka Adam menjawab : “Saya tidak menempati tempat itu,” ia menyebutkan kepada mereka kesalahan yang dilakukannya, akan tetapi datanglah kepada Nuh, karena dia Rasul pertama iang diutus Allah kepada penduduk bumi,” lalu mereka datang kepada Nuh, maka ia menjawab : “Saya tidak menempati tempat itu, ia menyebutkan kesalahan yang telah dilakukannya. Akan tetapi datanglah kepada Ibrahim, kekasih Allah !” Lalu mereka datang kepada Ibrahim, maka ia menjawab : “Saya tidak menempati tempat itu, ia menyebutkan kesalahan­kesalahan yang dilakukannva – akan tetapi datanglah kepada Musa, maka ia menjawab : “Saya tidak menempati tempat itu”, ia menyebutkan pada mereka kesalahan yang telah dilakukannya, akan tetapi datanglah kepada Isa, hamba dan Rasul Allah, kalimah dan ruhnya!”, lalu mereka datang kepada Isa, maka ia menjawab : “Saya tidak menempati tempat itu”. Akan tetapi datanglah kepada Muhammad saw. hamba vang telah diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu dan yang terkemudian”. Lalu mereka datang kepadaku, maka aku pergi, lalu minta izin kepada Tuhanku, maka Dia mengizinkannva padaku. Ketika aku melihat Tuhanku, aku sujud, kemudian Allah meninggalkan aku sesuai dengan kehendak Nya dalam meninggalkan aku, kemudian dikatakan padaku : “Bangkitlah Muhammad, berkatalah akan didengar, mintalah perantara akan diberi, dan mohonlah syafa’at akan diberi syafa’at”. Maka aku memuji Tuhanku dengan pujian-pujiau yang telah diajarkan kepadaku, kemudian aku mohon syafa’at, dan Tuhan membatasinya kepadaku, maka aku memasukkan mereka ke sorga, kemudian aku kembali, dan ketika aku melihat tuhanku, aku sujud. Lalu Allah meninggalkan aku sesuai dengan kehendak Allah untuk meninggalkan aku, kemudian dikatakan : “Bangkitlah Muhammad, berkatalah akan didengar, mintalah perantara akan diberi, dan mohonkan syafa’at akan diberi syafa’at !”. Maka aku memuji Tuhan dengan puji-pujian vang telah diajarkan oleh Tuhan kepadaku, lalu aku mohon syafa’at dan Tuhan membatasinva kepadaku, maka aku memasukkan mereka ke sorga, lalu aku kembali, dan ketika aku melihat Tuhan, aku sujud, kemudian Allah meninggalkan aku sesuai dengan kehendakNya dalam meninggalkan aku, kemudian dikatakan : “Bangkitlah Muhammad, berkatalah akan didengar, mintalah perantara akan diberi dan mohonkan syafa’at akan diberi syafa’at !”, lalu aku memuji Tuhanku dengan pujian yang telah diajarkan Nya kepadaku, kemudian aku memohon syafa’at dan Dia membatasinya kepadaku, lalu aku kembali dan berkata : “Wahai Tuhan, yang masih di neraka hanyalah orang-orang yang telah dicegah oleh Al Qur’an, dan wajiblah kekal atasnya”.Nabi saw: bersabda : “Keluarlah dari neraka orang-orang yang mengucapkan : “Laailaaha illallaah (tidak ada Tuhan selain Allah) dan dihatinya ada kebaikan seberat gandum ( ± 6 butir biji) kemudian keluar lagi dari neraka orang yang mengucapkan Laa ilaaha illallaah, dan di hatinya ada kebaikan sebutir biji gandum, lalu keluar lagi dari neraka orang yang mengucapkan: Laa ilaaha illallaah, dan dihatinya ada kebaikan seberat semut kecil. (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

by, angker ludiarto

angkerludiarto@gmail.com

ALLAH MENGGENGGAM BUMI …. KEMUDIAN BERFIRMAN : “AKULAH RAJA”.

6 November 2010

Ya Allah Ampunilah hamba yang sombong ini, hamba sadari hamba ini kosong tanpa adanya iman didada kami,…..

Ya Allah Bimbing hambaMu untuk menujuMU……

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : Allah menggenggam bumi dan rnelipat langit dengan tangan kanan-Nya, kemudian bertirman : “Akulah Raja, dimanakah raja-raja bumi ?” (Hadits ditakhrij oleh Rukhari).

Dari Abdullah bin Umar ra. Sesungguhnya Allah menggenggam bumi atau bumi-bumi dan langit-langit dengan tangan kanan-Nya, kemudian Dia berfirman : “Aku Raja”. (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Dari Abdullah ra. dia berkata : “Datanglah salah seorang pendeta kepada Rasulullah saw. pendeta itu berkata : “Wahai Muhammad, sesungguhnya kami dapati bahwa Allah menjadikan langit atas satu jari dan bumi-bumi atas satu jari, pohon atas satu jari dan semua makhluk atas satu jari, dan Allah berfirman : “Akulah Raja”. Nabi saw tertawa sehingga tampak gigi taring beliau, membenarkan kata-kata pendeta itu, kemudian Rasulullah saw. membaca : “Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari Kiamat dan langit digulung dengan tangan kanan-Nya, Maha Suci Tuhan dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan”. (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Dari Ubaidillah bin Muqassim, bahwasanya dia melihat kepada Abdullah bin Umar ra., bagaimana Rasulullah mengisahkan, beliau bersabda : “Allah mengambil langit dan bumi-bumi dengan keduanya-Nya dan berfirman : “Akulah Allah sambil menggenggam jari-jari-Nya serta membentangkannya, Akulah Raja”, sehingga saya melihat mimbar, bahagian bawahnya itu bergerak, sampai saya berkata : “Apakah mimbar itu akan menjatuhkan Rasulullah saw. ?”. (Hadits ditakhrij oleh Ibnu Majah).

Dari Ibnu Umar ra. bahwasanya ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw bersabda diatas mimbar : “Allah Yang Maha Pemaksa itu mengambil langit dan bumi­bumi dengan kedua tangan-Nya dan menggenggam dengan tangan-Nya. Ia mulai menggenggam dan membentangkannya, kemudian berfirman : “Akulah Pemaksa, dimanakah para tukang paksa ? dimanakah orang-orang yang sombong?”. Rasulullah mencontohkan dengan tangan kanannya dan dengan tangan kirinya, sehingga saya melihat mimbar bergerak dari bahagian bawahnya, sampai aku berkata : “Apakah mimbar itu akan jatuh, wahai Rasulullah saw. ?”. (Hadits ditakhrij oleh Ibnu Majah)

Dari Ibnu Umar ra., ia berkata : Rasulullah saw bersabda : “Allah menggulung langit pada hari Qiamat, kemudian Ia mengambil dengan tangan kanan-Nya, lalu Allah berfirman “Akulah Raja, dimanakah para tukang paksa ? Dimanakah orang-orang yang sombong ? Kemudian Dia menggulung bumi-bumi, kemudian mengambilnya. Ibnu ‘Ala’ berkata: “Dengan tanganNya yang lain lalu berfirman : “Akulah Raja, dimanakah para tukang paksa ? Dimanakah orang­-orang yang sombong?”. (Hadits ditakhrij oleh Abu Dawud).

by, angker ludiarto

angkerludiarto@gmail.com

PANGGILAN ALLAH KEPADA PARA HAMBANYA UNTUK MEMOHON (BERDO’A) DAN BERHARAP KEPADANYA

6 November 2010

1.)
Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda : “Tuhan kami yang Maha Suci dan Maha Tinggi setiap malam turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman : “Barangsiapa yang bermohon kepadaKu maka Aku perkenankan. Barangsiapa yang mohon kepadaKu maka Aku beri, dan barangsiapa yang mohon ampun kepadaKu maka Aku ampuni”. (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).
2.)
Dari Abu Hurairah ra. Dari Rasulullah saw. bersabda : “Allah setiap malam turun ke langit dunia sampai lewat sepertiga malam yang pertama. Dia berfirman : “Akulah Raja. Akulah Raja. Barangsiapa yang berdo’a kepadaKu, maka Aku memperkenankannya, barangsiapa yang minta kepadaKu maka Aku memberinya. Barangsiapa yang mohon ampun kepadaKu maka Aku mengampuninya”. Dan senantiasa demikian sampai fajar bersinar”. (Hadits ditakhrij oleh Muslim).
3.)
Dari Anas bin Malik ra., ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : Allah berfirman : “Wahai anak Adam ( manusia ), sesungguhnya selama kamu berdo’a dan mengaharap kepadaKu, Aku memberi ampuman kepadamu terhadap apa (dosa ) yang ada padamu dan Aku tidak memperdulikannya. Wahai anak Adam seandainya dosamu sampai ke langit kemudian kamu minta ampun kepadaKu maka Aku memberi ampuna kepadamu dan Aku tidak memperdulikannya. Wahai anak Adaml, sesungguhnya apabila kamu datang kepadaKu dengan kesalahan sepenuh bumi kemudian kamul menjumpai Aku dengan tidak mensekutukan Aku dengan sesuatu niscaya Aku datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi”. (Hadits ditakhrij oleh Turmudzi).

4.)

Dari Ali bin Abu Thalib ra., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : “Apabila malam nishfu (tg1.15) bulan Sya’ban maka jagalah dimalamnya, puaslah siangnya karena maka jagalah di malamnya, puaslah siangnya karena sesungguhnya pada hari itu Allah turun ke langit dunia mulai terbenam matahari, seraya berfirman : “Tidakkah ada orang yang mohon ampun maka Aku mengampuninya. Tidakkah ada orang yang mohon rizki maka Aku memberi rizki ? Bukannkah ada orang yang dicoha, malka Aku lepaskan ia dari cobaan itu. Bukankah demikian ? Bukankah demikian ? Sampai terbit fajar”. (Hadits ditakhirj oleh Ibnu Majah).

by, angker ludiarto

angkerludiarto@gmail.com

Doaku Doamu

6 November 2010

Assalamualaikum Wr. Wb.

“Do’a adalah senjatanya orang-orang mukmin”

itulah yang senantiasa disebut-sebutkan dalam suatu pengajian dan pengkajian kitab-kitab, do’a dalam keseharian emang selalu dibutuhkan, bahkan seolah-olah hidup tanpa do’a seakan hari kita yang kita jalani menjadi kurang afdhol.

Berdoa’alah kepadaku dengan lembut niscaya akan aku kabulkan, inilah janji Allah SWT.
Berdo’alah kepadaKu ( Allah ) Maka akan aku kabulkuan, Ini juga janji Allah SWT. tinggal bagaimana kita mengajukan diri kita untuk bisa bermohon kepada Allah dan memohon pengabulan do’a kepada Allah,…..

-Tata Cara Berdo’a secara Umum

1. Membaca Istighfar
2. Membaca Hamdalah
3. Membaca Sholawat
4. membaca Do’a segala permohonan kepada Allah SWT
5. Tutuplah dengan permohonan keselamatan Dunia dan Akhirat
6. Dan akhiri dengan Hamdalah juga

-Waktu-waktu Mustajabah untuk berdo’a

1. Tatkala Pintu Ka’bah di Buka
2. Tatkala Turunya Hujan
3. Tatkala terjadinya Ijab Qobul Pengantin
4. Tatkala diantara Dua Khotbah
5. Tatkala Matahari mulai tenggelam
6. Tatkala Matahari Tepat di tengah-tengah
7. Tatkala Matahari Mulai Muncul
8. Tatkala Sebelum Shubuh ( Fajr )
9. Tatkala Dalam keadaan teraniaya
Dsb. yang telah disebutkan dalam Al Hadist

Sebagai manusia biasa tentunya hal-hal yang berkenaan dengan do’a pun harus di patuhi, terus bagaimana dengan orang-orang yang bertawasul kepada Nabiyullah Muhammad SAW. dan Syeikh Abdul Qodir Al-JAilani, apakah hal tersebut diperbolehkan atau dilarang oleh islam,…

Wassalamualaikum Wr. Wb.

by, angker ludiarto

angkerludiarto@gmail.com

Ilmu ikhlas

5 November 2010

“Robbi ya robbi robbi astaghfiruka wa atubuh ilaih la khaula walaquwwata illah billah”

Ilmu ikhlas itu ilmu hati, jadi sering-sering aja wirid. Kalo airmata sudah terteteskan, fadilah istighfar merasuk ke hati.
Semakin lama semakin penuh terisi maka orang tersebut pasti memperoleh ilmu ikhlas.

by, yg dibelakang nickname iblis

Iblis8880@yahoo.com

Ilmu halimun

5 November 2010

“La tudrikuhul absoro wala tudrikuhul absoru wahuwal ‘aliyyul khakim”

fungsi :

do’a diatas kalo didawamkan terus menerus setiap hari, maka akan dapat meringankan permasalahan yang kita hadapi.
Misalnya, mau ditangkap polisi, maka tidak jadi ditangkap.
Mau diinterogasi pak polisi maka tidak jadi, kalopun terjadi maka polisi akan tersenyum terus.

by,  yg dibelakang nickname iblis

Iblis8880@yahoo.com